Privātuma politika

  1. Ievadot savus personas datus www.filwud.com pasūtījuma noformēšnai paredzētajās vietās, persona piekrīt sevis ievadīto datu apstrādei un uzglabāšanai.
  2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “IS” Reģistrācijas nr.: LV44103074682 jur. adrese : Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, Latvija., mājaslapā www.filwud.com.
  3. Personas datu apstrādātājs SIA “IS”, ievērojot un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. SIA “IS” apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām, ja vien tam nav juridisks pamats – datu nodošana tiesībsargājošām iestādēm vai uzņēmuma interešu aizstāvības nolūkos.
  4. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) un Fizisko personu datu aizsardzības likums.
  5. SIA “IS” ievāc un apstrādā personu datus:
    5.2. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Filwud mājaslapas (www.filwud.com) apmeklēšanu pēdējo 38 mēnešu laikā.
  6. Klienta personas datu apstrāde tiek veikta tikai un vienīgi, lai nodrošinātu preču pasūtījumu izpildi , ko piedāvā SIA “IS”. Dati tiek uzglabāti ne mazāk kā 5 gadus, kā tas ir noteikts LR likumā Par grāmatvedību.
  7. Klientam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem – pieprasīt informāciju, par to, kādus datus, kur, kā un kāpēc glabājam, rakstot uz info@filwud.com
  8. SIA “IS” nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību.